Källa: Katolska kyrkans hemsida www.katolskakyrkan.se

Torsdag den 20 juni

Läsning                                                                                                                     Syr 48:1–14

 

Elia framträdde, den glödande profeten,

vars ord flammade som en fackla.

Han sände hungersnöd över folket

och blev genom sin heliga iver mångas död.

Med Herrens ord höll han himlen stängd,

och tre gånger kallade han ner eld därifrån.

Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!

Vem kan berömma sig av att vara din like?

Du väckte den döde till liv med den Högstes ord,

från dödsriket räddade du honom.

Du störtade kungar i fördärvet

och lät stormän dö på sjukbädden.

På Sinai fick du höra om bestraffningen,

på Horeb om domen och vedergällningen.

Du smorde kungar till hämnare

och profeter till efterträdare åt dig.

Du fördes till himlen i en flammade stormby,

i en vagn dragen av eldhästar.

Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,

då du skall mildra vreden innan den blossar upp

och vända faderns hjärta till hans son

och återupprätta Jakobs stammar.

Saliga de som har fått se dig

men också de som har somnat in i kärlek,

ty även vi skall få leva.

När Elia höljdes i stormbyn,

fylldes Elisha av hans ande.

Under sin livstid vek han aldrig för en furste,

och ingen gjorde sig till herre över honom.

Ingen uppgift var honom för svår,

och efter hans bortgång profeterade hans kropp.

Medan han levde gjorde han sällsamma ting,

och även efter döden var hans gärningar förunderliga.

 

Responsoriepsalm                                                                                       Ps 97:1–7 (R. 12a)

 

R. Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

 

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig

                      och alla havsländerna glädja sig.

Han omges av moln och töcken,

                      rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron. R.

 

Eld går framför honom

                      och förbränner hans ovänner runt omkring.

Hans blixtar lyser upp jordkretsen,

                      jorden ser det och bävar. R.

 

Bergen smälter som vax för Herren,

                      för hela jordens Herre.

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,

                      och alla folk ser hans ära. R.

 

Alla de skall komma på skam som dyrkar gudabilder,

                      de som berömmer sig av avgudar,

                      honom skall alla gudar tillbe. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Rom 8:15bc

 

V. Vi har fått en ande som ger söners rätt,

så att vi kan ropa: »Abba! Fader!«

 

Evangelium                                                                                                             Matt 6:7–15

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så skall ni be:

 

Vår fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

 

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.«

Dela